Matrikkelen 1665 - nedre Folldal

Under "Lille Elffuedahlen" fins det kun to garder som lå i nedre Folldal. Denne matrikkelen er altså datert 1667. Den oppførte skylda i venstre rubrikk må være påført seinere, og gardene er som det står i høgre rubrikk ikke skyldsatt enda i 1667.

 

      Foldahlen

Skylder - 4 Mker
        Smør

Ko. Ma. ejer
 - Torre oc Halsten paa boer, ei
lagt for land schyld sielf oprød-
det oc besiddet - 4 Aar
Saaer           6 Stg
føeder        13 Stfæ
Hester          2
Schater                    16 s.
tiender         ij Stg
Wisøre         4 s.
Schoug til Huusnøte, Sommer beed
oc Almindingz brug i Hiem
schougen
      Foldahlen
Skylder 4 Mker
       Smør

Ko: Maytz ejer
Joen paa boer ej lagt for land
schyld self opRødt
Saaer          j td
føeder      13 Stfæ
Hester        2
Schater                    16 s.
tiender        2 Stg
Wissøre      4 s.
Schoug til Gaardtznøte

 

Forkortelser / forklaringer:
Mker = merker (eg. et spesialtegn + ker)
Ko. Ma. = Kongelig Majestet
Stg = settung
Stfæ = storfe
s. = skilling
td = tønne
ij = 2
j = 1/2